socharstvo.com

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha sv. Urbana

Socha sv. Urbana

Socha sv. Michaela archaniela

Socha sv. Michaela archaniela

1